Uit het bestuur van de Auteursbond

De Auteursbond staat er, ruim een jaar na de oprichting en ondanks een niet eenvoudige organisatieverandering, goed voor. Die conclusie kan worden getrokken na de laatste vergaderingen van bestuur en adviesraad. Het ledental groeit, financieel staat de vereniging er heel behoorlijk voor en langzaam maar zeker begint de nieuwe structuur zich te ‘zetten’, getuige ook het jaarverslag dat binnenkort verschijnt. Overigens is een ‘officiële’ evaluatie van het veranderingsproces in voorbereiding, waaruit ongetwijfeld nog punten ter verbetering zullen komen rollen. We zijn er nog niet, maar de reis lijkt voorspoedig te verlopen.

Tarieven voor zelfstandigen

Op de agenda van het bestuur en de betrokken secties staat het onderwerp ‘tarieven voor zelfstandigen’. De kwestie is of de bond zich hard moet gaan maken voor adviestarieven voor auteurs die als zelfstandige werken. Lastig is dat zulke tarieven zowel positief als negatief kunnen uitpakken. Tegenover het voordeel dat er meer duidelijkheid komt over wat ‘normale’ tarieven zijn voor zelfstandigen in een sector staat het nadeel dat de adviestarieven in de praktijk als plafond gebruikt zouden kunnen gaan worden. De komende tijd zal het bestuur met de secties in overleg treden om te bezien of we tot een verstandig besluit kunnen komen.

Samenwerking met anderen

Een andere kwestie is de beweging richting meer samenwerking tussen de Auteursbond en andere belangenverenigingen. De bond is al enige tijd betrokken bij het Platform Makers in de persoon van directeur Jan Hilbers. Met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is meerdere keren overlegd over de mogelijkheden om vaker samen op te trekken in het belang van de leden van beide verenigingen. Solidariteit is hierbij het sleutelwoord, waarbij met de onderlinge verschillen in belangen wel goed moet worden omgegaan.

Gaande en komende juristen

Een verlies voor het bureau was het vertrek van jurist Janne Rijkers naar een nieuwe werkgever, het bureau van de Tweede Kamer. Zij is daar adjunct-griffier van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat geworden. Begin maart is Janne, toch een wandelend auteursrechtelijk geheugen voor de bond, uitgezwaaid op een leuke bijeenkomst in café Eik en Linde. Onze andere vertrouwde kracht, Annemarie van Toorn, heeft de literaire dossiers van Janne overgenomen. Inmiddels is de vrijgekomen plaats op het bureau ingenomen door Marloes van Rossum. Zij gaat zich vooral met het contractadvies bezighouden. Verder wordt het bureau met ingang van 1 juni versterkt met Iris Roelands. Zij gaat als juridisch beleidsmedewerker de auteursrechtelijke advisering voor de audiovisuele kant versterken.

De nieuwe Stichting Auteursprijzen

Zeker ook het vermelden waard is dat de beide ‘prijzenstichtingen’, de Stichting Charlotte Köhler en de Stichting Dr. Elly Jaffé, sinds kort ‘fondsen op naam’ zijn onder een nieuwe stichting, de Stichting Auteursprijzen. Enerzijds is dit gunstiger voor het financieel beheer van de fondsen. Anderzijds wordt het eenvoudiger om in de toekomst eventuele nieuwe prijzenfondsen in te passen. Voor de uitreiking van de prijzen en stipendia maakt de samenvoeging geen verschil: alles blijft zoals het was. Op 31 mei vindt in de middag de uitreiking plaats van de Dr. Elly Jaffé Prijs en Stipendium in Vondel CS. eind van dit jaar volgt de uitreiking van het Charlotte Köhler Stipendium.

Met steun van Lira werd, tot slot, een filmpje gemaakt dat op 23 april (UNESCO World Book and Copyright Day) werd gepresenteerd. Delen is fijn!

Frank Huysmans