Veel gestelde vragen over reprorecht

Heb ik recht op reprorecht?

Het is onmogelijk om na te gaan welk werk, wanneer en in welke mate gekopieerd wordt. De reprorechtregeling is daarom ook een collectieve regeling. Je hebt recht op een reprorechtuitkering, dat wil zeggen recht op een deel uit de collectieve pot met geld dat in verhouding staat tot de omzet van je werk/uitgave en de omvang van je bijdrage aan dat werk.

Welke regelingen zijn er gesloten binnen de onderwijssector?

In de ene onderwijssector wordt meer gekopieerd uit kranten, tijdschriften en boeken dan in de andere. Onderzoeksbureau Veldkamp/NIPO doet onderzoek naar het kopieergedrag in het onderwijs. Dit onderzoek vormt de basis van de afkoopregelingen die Stichting Reprorecht treft met de koepelorganisaties van het onderwijs. Deze regelingen besparen onderwijsinstellingen administratieve rompslomp.

Meer informatie over de regelingen die Stichting Reprorecht heeft getroffen met de koepelorganisaties van het onderwijs tref je hieronder aan

  • Hoger Onderwijs
  • Mbo en Volwassenen
  • Voortgezet Onderwijs
  • Primair Onderwijs

Hoe hoog is een reprorechtvergoeding?

Stichting Reprorecht verdeelt de geïncasseerde vergoedingen onder de makers van de publicaties waaruit gekopieerd wordt: schrijvers, vertalers, fotografen, illustratoren en uitgevers. Hoe dit gebeurt staat in het Reglement Uitkeringen, dat de Minister van Justitie heeft goedgekeurd. In de Verdeelmatrix wordt overzichtelijk weergegeven waar het geld naartoe gaat.

Voor vak- en wetenschappelijke uitgaven en school- en studieboeken wordt het beschikbare bedrag verdeeld onder de desbetreffende uitgevers naar rato van hun aangetoonde omzet. Een externe registeraccountant van Stichting Reprorecht stelt dit aandeel jaarlijks vast. Voorwaarde voor een vergoeding is dat de uitgever ten minste 50% van het ontvangen bedrag doorbetaalt aan de freelance auteurs van de werken die deze omzet hebben gegenereerd. Meer informatie over de doorbetalingsverplichtingen van uitgevers vind je hier. Auteurs waarvan de uitgever niet meedoet, kunnen zich melden bij Stichting Lira.

Wanneer wordt de reprorechtvergoeding uitbetaald?

Je ontvangt van je uitgever een gespecificeerd overzicht van de reprorechtgelden waar je recht op hebt. Dit overzicht wordt meestal verstuurd in april of mei, vaak in combinatie met het royalty-overzicht. Soms worden de reprorechten ook vermeld onder het kopje “nevenrechten”.

Waarom krijg ik het reprorecht niet rechtstreeks van Stichting Reprorecht?

Stichting Reprorecht is het uitvoeringsorgaan dat zorgt voor de inning van de reprovergoeding bij (onderwijs)instellingen en het bedrijfsleven. Toen de wettelijke reprorecht regeling werd ingesteld, was er nog geen collectieve auteursrechtenorganisatie. Besloten werd om de uitkering aan de auteurs via de uitgevers te laten lopen. Overigens hebben uitgevers volgens de afspraken uit het begin recht op de helft van de vergoeding.

Is jouw uitgever niet aangesloten bij Stichting Reprorecht? Lees dan vooral deze informatie over het Auteursfonds Reprorecht van Stichting Lira.

Wat is de relatie tussen de sectie Educatieve auteurs en Stichting Reprorecht?

Reprorecht is een regeling waar miljoenen in omgaan. Het is belangrijk dat educatieve auteurs vertegenwoordigd zijn in het bestuur van Stichting Reprorecht. De sectie Educatieve Auteurs heeft dan ook een bestuurszetel in het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht.

Toen de wetgever de reprorechtregeling bedacht, waren er nog geen computers, scanners, digiborden en andere digitale apparaten. De wet gaat uit van een vergoeding voor op papier gepubliceerd materiaal dat gekopieerd wordt middels fotokopieerapparaten.

Stichting Reprorecht werkt aan contracten met (onderwijs)organisaties en het bedrijfsleven waarin ook afspraken worden gemaakt over het digitaal kopiëren en het kopiëren van digitaal materiaal. Onderhandelingen hierover worden voor het onderwijs gevoerd met de PO-raad (Sectororganisatie Primair Onderwijs) en VO-raad (Sectororganisatie Voortgezet Onderwijs).

Draag je je rechten over?

De reprorechtvergoedingen die worden geïnd op basis van de wettelijke regeling (fotokopiëren) moeten door de uitgever aan de auteurs worden doorbetaald. Deze doorbetalingsverplichting voor uitgevers geldt ook voor reprorechtvergoedingen voor het digitale hergebruik, dit op basis van afspraken tussen rechthebbendenorganisaties. Van je reprorechtrechtvergoedingen kan je geen afstand doen, en een uitgever mag dit niet contractueel van je vragen. Het is dus onrechtmatig wanneer een uitgever alternatieve bestedingsdoelen voorstelt: je reprorechtvergoedingen mogen niet worden aangewend voor de zomer- barbecue .